Teisės aktai

Išvengiamų hospitalizacijų rodiklių skaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-2893 (atsiųsti)

Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimo programos 2018–2020 m. atsakingų vykdytojų sąrašas (nauja redakcija), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. V-1026 (atsiųsti)

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos pateiktų rekomendacijų sveikatos srityje įgyvendinimo atsakingų vykdytojų sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. V-1019 (atsiųsti)

Visuomenės sveikatos stebėsenos teisinė informacija:

 • Visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymas (atsiųsti)
 • Valstybės visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatai (atsiųsti)
 • Bendrieji savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatai (atsiųsti)

Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro teisinė informacija:
 • Lietuvos Respublikos žmogaus mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatymas (atsiųsti)
 • Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro nuostatai (atsiųsti)
 • Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro duomenų saugos nuostatai (atsiųsti)

Kraujo donorų registro teisinė informacija:
 • Lietuvos Respublikos kraujo donorystės įstatymas (atsiųsti)
 • Kraujo donorų registro nuostatai (atsiųsti)
 • Kraujo donorų registro duomenų saugos nuostatai (atsiųsti)


Traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos IS teisinė informacija:

 • Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo Nr. IX-886 2, 26 straipsnių pakeitimo ir 30 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas (atsiųsti)
 • Traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos tvarkos aprašas (atsiųsti)
 • Traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos informacinės sistemos nuostatai ir duomenų saugos nuostatai (atsiųsti)


Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registro teisinė informacija:

 • Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas (atsiųsti)
 • Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registro nuostatai (atsiųsti)
 • Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registro duomenų saugos nuostatai (atsiųsti)

Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro teisinė informacija:

 • Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (atsiųsti)
 • Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro nuostatai (atsiųsti)
 • Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro duomenų saugos nuostatai (atsiųsti)
 • Profesinių ligų tyrimo ir apskaitos nuostatai (atsiųsti)
 • Profesinių ligų nustatymo kriterijai (atsiųsti)


Profesinės sveikatos teisinė informacija:

 • Nacionalinis darbuotojų saugos ir sveikatos 2017–2021 metų veiksmų planas (atsiųsti)
 • Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (atsiųsti)
 • Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdiniai nuostatai (atsiųsti
 • Profesinės sveikatos specialistų, galinčių dirbti įmonėse, kvalifikacinių reikalavimų aprašas (atsiųsti)
 • Asmenų, dirbančių darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika (kenksmingų veiksnių poveikis ir (ar) pavojingas darbas), privalomo sveikatos tikrinimo tvarkos aprašas (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl Profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ 13 priedas) (atsiųsti)
 • Profesinės rizikos vertinimo bendrieji nuostatai (atsiųsti
 • Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai (atsiųsti
 • Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai (atsiųsti)
 • Sveikatai palankių sąlygų darbe kūrimo skatinimo krypties aprašas (Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano 4 priedas) (atsiųsti)


Gyvensenos stebėsenos teisinė informacija:

 • Bendrieji savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatai (atsiųsti)

Antimikrobinio atsparumo valdymo ir antibiotikų vartojimo stebėsenos teisinė informacija
(plačiau)

Hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros teisinė informacija
(plačiau)
 
Informacija atnaujinta 2022-10-20.